Fundació Bofill Observatori de les desigualtats
Inici > Notícies > DISPONIBLES LES MATRIUS DE LA 7a ONADA DEL PaD (2008)
DISPONIBLES LES MATRIUS DE LA 7a ONADA DEL PaD (2008)

Ja estan disponibles les matrius de dades de la 7a Onada del PaD, corresponents a l'any 2008. Per primera vegada i gràcies a l’impuls del projecte europeu “Creating statistical tools for a long-term evaluation of the european employment strategy in catalonia and first analytical evidence”, del programa PROGRESS, s’aconsegueix tenir les dades disponibles al cap d’un any d’haver-se recollit. Les matrius s'acompanyen d'un breu Manual d'ús per introduir l'usuari a l'explotació de fitxers del PaD.

Aquest escurçament del temps de tractament de les dades abans de la posada a disposició no és l’única millora. Diferents processos de generació de variables, depuracions longitudinals i imputacions han permès incrementar substancialment la qualitat de les dades. [Més informació+]

La Fundació garanteix l’accés gratuït de les matrius de les 7 onades del PaD disponibles, per a tots aquells projectes que no tinguin pressupost assignat per l'obtenció de dades, prèvia presentació d’un projecte de recerca i de la signatura d’un conveni de col·laboració amb la Fundació. En cas contrari la Fundació establirà en cada cas la quantia que cal abonar per l'obtenció de les dades. També es poden acollir a les cessions de dades els projectes de tesi de doctorat, tesines i activitats docents de forma totalment gratuïta. Per més informació sobre l’accés a les matrius del PaD [Sol·licitud Dades+]

La possibilitat d'oferir aquestes dades fa palesa la voluntat de la Fundació Jaume Bofill de contribuir en l'estudi longitudinal de les desigualtats socials així com l'estudi del canvi social al nostre país. Per més informació sobre les matrius del PaD us podeu adreçar a Laura Morató (responsable de la cessió de dades i de l’assessorament en l’ús de les matrius del PaD)