Page 46 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

44
Al llarg dels 10 anys de l’enquesta PaD s’han publicat nombrosos estudis
i informes en els quals s’han analitzat les dades del PaD en profunditat.
Seguidament us fem algunes recomanacions:
Mobilitat social.
Educació i mobilitat social a Catalunya
és una anàlisi de
la desigualtat d’oportunitats que explota les dades de les diferents onades del
PaD. La mobilitat del període 1955-2005 dibuixa una Catalunya amb alta mobi-
litat social i un augment significatiu de la fluïdesa en detriment del classisme.
L’actualització amb dades de l’any 2009 confirma
i, fins i tot, amplia els índexs
de mobilitat, i assenyala
l’educació com a principal factor de reducció del
classisme d’origen.
M
artínez
,
X. i M
arín
,
T. (2010, 2011).
Educació i mobilitat social a Catalunya
.
Col. Polítiques, 71, vol. I i II.
Treball.
Aquest informe recull els resultats de l’anàlisi de les dades sobre
treball del PaD dels anys 2001-2007, així com les conclusions del seminari
europeu d’avaluació de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya. També
assenyala la incidència que tenen alguns factors per a una millor situació la-
boral: una llarga experiència laboral, estar ocupat, exercir tasques directives o
tècniques, o tenir un contracte indefinit.
Els resultats contradiuen la idea de la
precarietat com una fase transitòria en el cicle vital i associada a la joventut.
C
aprile
,
M. i P
otrony
,
J. (2010).
Mercat de treball i polítiques actives d’ocupació
.
Col. Informes Breus, 30.
Llengua.
En aquest informe s’analitza la situació lingüística de la Catalunya
dels inicis del segle
xxi
.
Ofereix dades sobre la llengua d’identificació, l’ús lingüís­
tic en diferents espais (llar, amistats, veïnat, etc.), la llengua familiar i el conflicte
lingüístic.
Inclou un ampli i poc conegut apartat sobre llengua i política
.
F
abà
i
P
rats
,
A. (2010).
Les llengües i la cultura política dels catalans
.
Col.
Informes Breus, 33.
Immigració.
S’hi analitzen les opinions i actituds dels catalans envers
la immigració
a partir de la cinquena onada del PaD, i es comparen amb les
enquestes del CIS (1993-2008). Hi ha una trama d’actituds complexes, amb una
majoria de catalans que creuen que hi ha una immigració excessiva i partidària
de supeditar l’entrada d’estrangers a l’obtenció de contractes de treball. Hi ha
un suport majoritari al fet que els immigrants tinguin una àmplia gamma de
drets i accés als serveis públics.
M
éndez
L
ago
,
M. (2009).
L’opinió dels catalans sobre la immigració
.
Col. Informes Breus, 25.
Altres debats