Page 42 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

Enquesta
panel
,
a les mateixes
persones cada any
Informació per a l’estudi del canvi social i de
processos causals complexos.
·
Seguiment de 10.279 persones i 3.523 llars
en 10 anys.
·
Possibilitat d’anàlisi intergeneracional
i intrageneracional.
Longitudinal
,
perspectiva
evolutiva i del canvi social
Fonamentació científica a la diagnosi
i a l’avaluació de l’acció política.
·
Els governs aposten per les grans bases de dades
longitudinals com a vehicle del coneixement científic
avançat que alimenta una millor acció política.
·
Analistes i polítics poden estimar els impactes
d’una política en diferents escenaris i retre
comptes de les polítiques impulsades.
Canvi social
:
desigualtats, treball,
conciliació, educació…
Ampli abast de continguts per poder fonamentar les necessitats
del país a partir de la recerca social.
·
Gran abast temàtic.
·
Focus en l’educació: 41% del qüestionari des del 2012.
·
Possibilitat de creuaments i inferències en molts àmbits de la vida.
·
Doble perspectiva objectiva/subjectiva.
·
Doble unitat d’anàlisi llar/individu.
El PaD és una enquesta longitudinal que des del 2001 aporta coneixement
sobre trajectòries vitals i canvis socials per estudiar les desigualtats i
condicions de vida de la societat, amb èmfasi en les dinàmiques educatives.
Les bases de dades longitudinals són infraestructures clau en ciències
socials, equivalents als laboratoris en ciències naturals. Catalunya disposa
d’una gran base de dades d’aquestes característiques, única al sud d’Europa.
El PaD com a eina clau
per a la Catalunya del demà
enquesta
>
anys