Page 40 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

·
Fem servir la mateixa llengua en els àmbits públics i privats?
·
Hi ha conflicte lingüístic entre catalanoparlants i castellanoparlants?
context
>
preguntes
de debat
>
Què ens
diuen les
dades?
>
38
Les diverses onades migratòries provinents de la resta de l’Estat i la perse-
cució política de la llengua al llarg de la història han provocat que la realitat
sociolingüística catalana sigui força complexa. El fet que Catalunya es divideixi
en
dos grans grups lingüístics
amb els mateixos efectius demogràfics (43,3%
de catalanoparlants i 43,4% castellanoparlants), reflecteix la importància de la
immigració castellanoparlant dels anys seixanta i la difícil integració lingüística
de les segones generacions.
Pel que fa als
usos lingüístics
en diferents contextos, els catalanoparlants s’ex-
pressen majoritàriament en català, tot i que l’ús del català baixa en contextos més
públics com són l’escola o la feina. Els castellanoparlants i els bilingües, en canvi,
segueixen la pauta contrària: en els
àmbits més públics
fan més ús del català,
mentre que en els
àmbits privats
(
llar, amics, veïns...) utilitzen més el castellà.
A Catalunya hi ha quatre grups lingüístics: els que afirmen que la seva llengua
és el català (
catalanoparlants
),
els que s’identifiquen amb el castellà (
castella-
noparlants
),
els que s’identifiquen tant amb el català com el castellà (
bilingües
)
i els que s’identifiquen amb altres llengües.
Grups lingüístics a Catalunya
43,3%
catalanoparlants
43,4%
castellanoparlants
4,4%
altres llengües
bilingües
Usos lingüístics
L’ús del català, avança o recula?
10
Font: Elaboració pròpia a partir de F
abà
i
P
rats
,
A. (2011) amb dades PaD. Fundació Jaume Bofill.
à
àá
á
<
Hi ha un equilibri entre
catalanoparlants i
castellanoparlants.
43,3
%
deLS CIUTADANS
PARLA CATALÀ
I EL
43,4
%
CASTELLÀ
8,8%