Page 38 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

·
Com és avui el model típic de llar catalana?
·
Han emergit noves formes de convivència a Catalunya?
context
>
preguntes
de debat
>
Què ens
diuen les
dades?
>
36
Des dels anys vuitanta, profundes transformacions socials i econòmiques han
afectat l’estructura de les llars catalanes. La
legalització del divorci
és la clau de
volta que flexibilitza i diversifica les llars i les famílies. Es trenca un itinerari lineal
que començava amb el matrimoni i acabava amb la defunció d’un cònjugue, i
desemboca en una barreja entre llars tradicionals i noves formes de convivència.
Entre les noves formes de convivència hi ha les llars monoparentals i recons-
tituïdes. Les
llars monoparentals
són llars amb un sol dels progenitors: una
mare sola amb fill(s) o un pare sol amb fill(s). Les
llars reconstituïdes
estan
formades per una parella i almenys un fill nascut d’una unió precedent.
Tipologia de llars a Catalunya (2007)
Tot i que l’increment de
separacions i divorcis
genera canvis importants i fa
emergir llars monoparentals i llars reconstituïdes, hi ha altres aspectes que
incideixen en els nous tipus de llars:
·
L’
envelliment de la població
ha estat un factor clau de l’increment del nombre
de llars de parelles sense fills o llars dites de niu buit.
39,5
%
de les llars
catalanes estan
formades per una
parella amb fills
llars
d’una sola
persona
23,0%
llars
de parella
sense fills
21,8%
llars
de parella
amb fills
39,5%
llars
d’un sol
pare/mare
amb fills
7,0%
llars de
més d’una
persona sense
parella
3,3%
llars extenses
i múltiples amb
més d’una parella
i altres persones
5,5%
Nous comportaments residencials
Quins són els nous models de
convivència a Catalunya?
9
Font: Elaboració pròpia a partir de L
ópez
,
C. (2012) amb dades PaD. Fundació Jaume Bofill.