Page 34 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

·
En quin moment s’emancipen els joves?
·
Amb el pas del temps, ha canviat el patró d’emancipació?
context
>
preguntes
de debat
>
Què ens
diuen les
dades?
>
32
La joventut es pot entendre com el procés d’acumulació progressiva dels mitjans
per accedir a la vida adulta: aconseguir una llar independent, tenir autonomia fi-
nancera i consolidar relacions personals separades de les de la família d’origen.
Actualment, de mitjana, la joventut s’allarga fins als
39
anys
.
Això indica fins a
quin punt s’ha endarrerit el procés d’emancipació d’una part significativa de la
població catalana en comparació de l’edat d’emancipació dels seus pares.
Hi ha una relació molt important entre
emancipació, estudis i renda
.
La proba-
bilitat d’estar emancipat és proporcional al que es guanya. Per exemple, a partir
de 2.100
al mes, hi ha un 90% de probabilitats d’emancipació. Ara bé, són molt
pocs els joves que perceben aquests sous. Això fa que, encara que un 72% dels
joves de 25 a 29 anys treballi, només el 49% estigui emancipat.
Entre els 25 i els 29 anys, la meitat dels joves catalans s’han emancipat (
49%
).
Però no és fins als 40 anys que ho han fet la gran majoria (
95%
).
L’opció ma-
joritària en el moment de marxar de la llar dels pares és per anar a viure en
parella, als 29 anys, el
43%
.
Població de 15 a 39 anys, segons la situació de convivència
als
34
anys,
encara hi ha un
26
%
dels joves
que viuen amb
els pares
de 15 a 19 anys
de 20 a 24 anys
de 25 a 29 anys
de 30 a 34 anys
de 35 a 39 anys
Amb pares i parella
Sense pares ni parella
Només amb la parella
Només amb els pares
100
80
60
40
20
0
3,9%
6,7%
8,0%
8,1%
11,2%
0,9%
10,2%
43,1%
65,7%
77,1%
0,6%
1,3%
0,8%
7,5%
6,7%
94,6%
77,3%
49,4%
18,8%
8,1%
Joventut i emancipació
Per què els joves marxen tan tard
de casa dels pares?
7
<
Entre els 25 i 29 anys,
el 50% dels joves
encara viu a la llar
dels pares.
Font: Elaboració pròpia a partir de M
iret
G
amundi
,
P. (2005) amb dades PaD. Fundació Jaume Bofill.