Page 32 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

·
Qui té l’habitatge en propietat i qui viu de lloguer a Catalunya?
·
Com ha canviat l’endeutament de les llars catalanes?
context
>
preguntes
de debat
>
Què ens
diuen les
dades?
>
30
En els darrers anys, a Catalunya, hi ha hagut una intensa activitat constructora
i
els preus dels habitatges, tant de lloguer com de compra, s’han doblat o,
fins i tot, triplicat
.
Per això, moltes famílies han tingut dificultats per pagar els
lloguers, i les que han comprat o reformat un habitatge s’han hagut d’endeutar
durant molts anys.
La gran majoria de la població catalana té l’habitatge en propietat: el
83%
de
les llars. Si bé el 47% de la població catalana ja té el seu habitatge totalment
pagat, entre l’any 2001 i 2005 el nombre d’hipoteques a Catalunya gairebé es va
doblar, i
la població de 35 a 49 anys és la que més s’ha endeutat
.
El preu mitjà de les quotes de les hipoteques ha crescut un 68% entre el 2001 i
el 2009 i també el nombre d’anys per amortitzar-les: de 19 a 26 anys de mitjana.
La novetat dels darrers anys és que
l’endeutament
per la compra de l’habitatge
és molt més gran del que ho havia estat per les generacions anteriors.
L’opció pel lloguer és molt minoritària: només el
17%
de les llars catalanes,
la majoria de les quals són persones joves. En la mateixa etapa, el preu del
lloguer s’ha encarit un 135%.
Llars que estan de lloguer, per edat dels llogaters
40
30
20
10
2005
2006
2007
2008
2009
2004
29,2%
19,9%
28,3%
27,6%
21,3%
13,7%
22,7%
37,8%
83
%
de les llars
catalanes té
l’habitatge en
propietat
Habitatge
El cost de l’habitatge, un pes cada
vegada més difícil de suportar?
6
16-34
anys
35-49
anys
50-64
anys
65
i més anys
<
L’increment del preu
de l’habitatge fa que
entre les generacions
més joves (de 16 a 34
anys) creixi l’opció pel
lloguer.
Font: Elaboració pròpia a partir de B
osch
M
eda
,
J. (2008) amb dades PaD. Fundació Jaume Bofill.