Page 30 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

·
Com es comprometen homes i dones en el treball domèstic i familiar?
·
Eduquem les noves generacions cap a un model d’igualtat?
context
>
preguntes
de debat
>
Què ens
diuen les
dades?
>
28
En una societat igualitària, el repartiment del treball domèstic i familiar hauria
de ser igual o similar entre homes i dones. A Catalunya les xifres mostren, any
rere any, una dicotomia: la que associa el treball domèstic i familiar a les dones,
i el treball productiu als homes. Quan no hi ha equitat en el punt de partida, les
condicions de participació en el mercat de treball tampoc no poden ser iguals.
Tot i que el discurs de la igualtat augmenta, el temps de treball remunerat és
bàsicament masculí: el 71% dels homes treballa a jornada completa i només el
46%
de les dones ho fan. Encara avui,
el treball domèstic i familiar és princi-
palment femení
:
el 19% de les dones renuncia totalment al treball mercantil
per fer de mestressa de casa i més del 38% s’integra a temps parcial per poder
atendre les necessitats familiars.
Les llars on hi ha un repartiment de rols igualitari, el 10% de les llars catalanes,
són llars on hi ha una dona ocupada amb estudis universitaris.
Ara bé, tot i certs avenços, les tasques d’atenció a les persones dependents
les fan majoritàriament les
dones
.
Repartiment del treball domèstic entre els membres de la llar
Només el
22,7
%
del treball
domèstic és fet
per homes
Treball domèstic i familiar
Avancem cap a la igualtat entre
els homes i les dones?
5
<
El treball domèstic és
encara una parcel·la
femenina.
homes
22,7%
fills
<
16
anys
18,2%
dones
72,1%
Nota: Els percentatges sumen més de 100 perquè fan referència a una variable multiresposta.
Font: Elaboració pròpia a partir de S
ànchez
,
C. i L
làcer
,
H. (2005) amb dades PaD. Fundació Jaume Bofill.