Page 28 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

·
El creixement econòmic fa desaparèixer les desigualtats en el treball?
·
Les conseqüències de la crisi, ens afecten a tots igual?
context
>
preguntes
de debat
>
Què ens
diuen les
dades?
>
26
Des de mitjan anys vuitanta i fins al 2007, Catalunya ha viscut un llarg període
de creixement econòmic i de forta creació d’ocupació, superior a la mitjana
espanyola i de la Unió Europea. El 2008, la situació va canviar radicalment a
causa de la crisi econòmica a escala global. En només quatre anys, per exem-
ple, l’atur s’ha triplicat a Catalunya: del 6,1% el 2007 al 18,2% a mitjan 2011.
Les dones són molt presents en el Grup 1, caracteritzat per les condicions
laborals més dures
.
Algunes de les desigualtats que experimenten les dones
tenen a veure amb una discriminació directa i injustificada del mercat de treball,
com ara tenir un salari més baix per una feina d’igual responsabilitat. Altres
desigualtats, per exemple, són el corol·lari de combinar el treball laboral amb
la cura de fills i el treball domèstic i familiar: el 38% de les dones treballen a
temps parcial per poder conciliar el treball amb les necessitats familiars.
La crisi
,
a partir de mitjan 2008,
no afecta tothom igual
.
Els assalariats amb
més qualificació professional i educativa han tingut més seguretat laboral mal-
grat la recessió. El 85% han treballat de forma continuada durant els dos pri-
En època de bonança (1996-2007), la generació de riquesa conviu amb grans
desigualtats socials en termes de
salaris, accés al treball i estabilitat laboral
.
Classificació percentual de població, per sexe, demillor a pitjor condició laboral
L’atur a Catalunya
ha passat del
6,1
%
el 2007 al
18,2
%
el 2011
Grup 4:
treballadors en situació
clarament privilegiada, amb salaris
i nivells d’estabilitat elevats
10%
63%
37%
Grup 3:
treballadors en una situació
intermèdia, amb nivells salarials
mitjans, però més estabilitat laboral
40%
60%
40%
Grup 2:
treballadors en una situació
intermèdia, amb nivells salarials
mitjans, però força inestabilitat laboral
29%
54%
46%
Grup 1:
treballadors en una situació
laboral precària, amb salaris molt
baixos o una gran inestabilitat laboral
21%
25%
75%
Treball
Tenim tots les mateixes oportunitats
de participar en el mercat de treball?
4
Font: Elaboració pròpia a partir de M
artínez
,
X. i M
arín
,
A. (2011) amb dades PaD. Fundació Jaume Bofill.
Pitjor
Millor