Page 26 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

·
Quantes persones pobres hi ha a Catalunya?
·
Qui es queda i qui aconsegueix sortir de la pobresa?
context
>
preguntes
de debat
>
Què ens
diuen les
dades?
>
24
Quan parlem de pobresa parlem de llars que tenen un
nivell d’ingressos
per sota del 60% de la renda mitjana catalana
:
famílies que no tenen prou
ingressos per cobrir les necessitats bàsiques.
Si durant l’
etapa de bonança econòmica
la taxa de pobresa es va mantenir
estable al voltant del 18%, ara ja superem el 20%: a Catalunya 1 de cada 5 perso-
nes és pobra. Malauradament, en el context de crisi actual, res fa pensar que
el nombre de pobres no continuï augmentant durant els próxims anys.
La pobresa és una realitat canviant: per a alguns és una situació temporal,
per a d’altres és una situació que s’allarga en el temps. Quins són els col·lectius
amb un
risc de pobresa més alt
?
·
Les
persones grans
són el grup més nombrós de pobres (32%) i amb més
dificultats per sortir-ne. Majoritàriament, són persones jubilades, vídues i,
sovint, dones.
·
Els
joves
són un col·lectiu on la pobresa ha impactat fortament: gairebé el 19%
dels pobres de Catalunya són joves. Tanmateix, són els que tenen més possibili-
tats de sortir-ne a mesura que consoliden la seva posició al mercat de treball.
Persones que s’han mantingut en la pobresa, per edats (2003 i 2004)
8,5%
11,8%
6,4%
16-29
anys
30-49
anys
50-64
anys
Més de 65 anys
La crisi
ha agreujat els
nivells de pobresa,
que el 2004
ja eren del
18,5
%
Pobresa
La pobresa és només conseqüència
de la crisi?
3
Font: Elaboració pròpia a partir d’A
yllón
,
S. i R
amos
,
X. (2008) amb dades PaD. Fundació Jaume Bofill.
<
La pobresa persistent
té un impacte més fort
en la gent gran i els
joves que no pas en els
altres grups d’edat.
21,5%