Page 24 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

Al segle
xx
la societat catalana viu una intensa transformació. L’any 1900, el 27%
dels ocupats eren obrers industrials i més del 50% pagesos. El procés d’indus-
trialització es fa més intens en el primer terç de segle i declina a partir dels
anys noranta. En el tombant de segle, es consolida una societat postindustrial
en transició cap a la societat del coneixement. L’expansió educativa és la clau
d’aquest gran canvi en l’estructura ocupacional catalana.
Tanmateix, la pobresa és una limitació molt important per millorar el nivell
educatiu. Créixer en una llar pobra limita de
14
a 1
les opcions d’assolir un títol
postobligatori.
Les beques per a l’estudi, que podrien tenir un efecte neutralitzador d’aquestes
desigualtats d’origen, han estat escasses i poc efectives: el 2004 només
1
de
cada 3
llars pobres gaudia d’alguna beca als ensenyaments bàsics.
·
Quin valor donem a l’educació dels nostres fills i filles?
·
Quin pes té el nivell educatiu en la posició social que assolim?
La societat catalana ha donat molt de valor a l’educació: el 57% dels adults ma-
jors de 25 anys tenen un
nivell educatiu superior al dels seus pares
.
Millora dels nivells educatius dels catalans (1955-2009)
context
>
preguntes
de debat
>
Què ens
diuen les
dades?
>
22
cap als
estudis bàsics
32%
cap als nivells
universitaris
30%
cap als
estudis secundaris
38%
<
Del total d’ascens
educatiu, el 32% ha
estat cap als estudis
bàsics; el 38%, cap als
estudis secundaris, i
el 30%, cap als estudis
universitaris.
57
%
dels adults
majors de 25 anys
tenen un nivell
educatiu superior
al dels seus pares
Educació
Quin paper juga l’educació en el futur
dels nostres fills?
2
Font: Elaboració pròpia a partir de M
artínez
,
X. i M
arín
,
A. (2011) amb dades PaD. Fundació Jaume Bofill.