Page 22 - 10 anys PaD. Panel de Desigualtats a Catalunya

·
Quants catalans han pujat o baixat en l’escala social?
·
L’ascensor social ha funcionat igual per a tothom?
context
>
preguntes
de debat
>
Què ens
diuen les
dades?
>
20
En poc més de 50 anys, Catalunya ha passat de ser una societat autàrquica a
ser una societat postindustrial consolidada en la qual predominen les classes
mitjanes més titulades. Però, alhora, és una societat on l’estatus social de les
persones és més vulnerable i precari.
Estructura de classes a Catalunya (2009)
Entre el 1955 i el 2009,
el 67% dels adults catalans va experimentar algun
tipus de mobilitat social
,
és a dir, van moure’s per l’escala social respecte del
seu punt de partida. El 46% dels catalans va ascendir a una posició millor i el
21%
va descendir. La resta, el 33%, tenen una pauta d’immobilitat, entre els
quals el 22% conserva exactament la mateixa classe social que la que tenien els
seus pares.
Les classes socials no són fixes, sinó posicions que es poden adquirir o perdre
al llarg de la vida. La ubicació de les persones en una classe social o una altra
es fa, sobretot, a partir de les relacions econòmiques i laborals. Per aquest
motiu, en la societat, les persones tenen punts de partida desiguals.
Entre el 1955
i el 2009, el
67
%
dels adults
catalans va
experimentar
mobilitat social
Font: Elaboració pròpia a partir de M
artínez
,
X. i M
arín
,
A. (2011) amb dades PaD. Fundació Jaume Bofill.
<
A Catalunya, gairebé
el 50% de la població
se situa en les classes
intermèdies.
Classes socials
Catalunya: societat classista
o meritocràtica?
1
Autònoms,
empleats i tècnics
intermedis
48,3%
Obrers
i pagesos
29,2%
Directors i
professionals
superiors
22,5%